Alapító okirat

 

Borsóház Alapítvány alapító okirat

A Borsóház – Pécs a Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

alapító okirata

 

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

 

1.   Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye):

 

         Golobics Kornél (sz. Siklós 1974/10/08 Cserti Mária Irén) 7625 Pécs, Tettye dűlő 10. szám alatti lakos

 

 

2.      Az alapítvány neve: Borsóház – Pécs a Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

         

Az alapítvány rövid neve: Borsóház – Pécs Alapítvány

 

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: -

 

3.       Az alapítvány székhelye: 7633 Pécs, Endresz György utca 2/B.

 

4.        Az alapítvány honlapjának címe: -

 

5.       Az alapítói induló vagyon:     500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint készpénz, amelyet az   alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

 

6.       Az alapítvány célja:

 

          Az alapítvány alapvető célja a sérült, illetve fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek életminőségének, testi és mentális állapotának javítása (habilitáció/rehabilitáció), családjaik segítése, minél teljesebb társadalmi beilleszkedésük, társadalmi részvételük, egyenjogúságuk érvényesítésének elősegítése.

 

7.        Az alapítvány tevékenysége:

 

a.         Fejlesztő-, terápiás központ létrehozása és működtetése szakemberek (gyógytornászok, gyógypedagógusok, konduktorok stb.) bevonásával.

b.         Együttműködés olyan szolgáltatókkal, akik szakmai tevékenységük révén biztosítani tudják a terápiás központ működését, a központban ellátásban részesülők fejlesztéséhez szükséges eszközöket.

c.         A fejlesztésre szorulók komplex ellátása érdekében szakorvosi rendelő létrehozása és működtetése, szállításuk megvalósítását biztosító szállító szolgálat szervezése és működtetése.

d.        Egyéb humán egészségügyi ellátás keretében sérült, fogyatékkal élők fejlesztésének támogatása kedvezményes és ingyenes terápiás lehetőségek-, valamint a fejlesztésekhez szükséges eszközök biztosításával.

       e.         Célok megvalósítása anyagi fedezetének biztosítása érdekében adományok gyűjtése.

f.          Információs rendszert kiépítése/működtetése, mely széleskörű tájékoztatást nyújt a fogyatékkal élők számára elérhető fejlesztésekről, támogatási lehetőségekről.

g.         Szakemberek bevonásával jogi tanácsadás, érdekképviselet biztosítása.

       h.         Az alapcél elérését elősegítő kutatási, tudományos tevékenység folytatása.

i.           Lehetséges támogatók elérése céljából kiadványok, tájékoztatók kiadása, melyek elősegíti az alapítvány céljai és tevékenységei megismertetését.

j.           A fogyatékkal élők pihenésének, üdülésének, szabadidejük kulturált, társas emberi kapcsolatok kialakulását eredményező eltöltésének elősegítése, támogatása.

k.         Kulturális, ismeretterjesztő, oktatási programok, koncertek szervezése, a fogyatékkal élők ilyen jellegű rendezvényeken történő részvételének biztosítása.

l.           Együttműködés a fogyatékkal élőket támogató szervezetekkel, továbbá mindazon társadalmi és állami szervezettel, melyek a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedésének elősegítését célozzák megvalósítani.

m.       Az alapítvány céljai megvalósítása, valamint gazdasági-működési feltételei biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytatása.

 

         

8.       Az alapítvány jellege:

 

8.1./      Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

 

8.2./     Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

9.       Az alapítvány időtartama:

            

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

 

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása:

 

10.1./   Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./   Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./   Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./   Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve:

 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

          

           A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):

           Spohn Kinga (Pécs 1981/06/05 an. Földvéri Irén) 7625 Pécs, Tettye Dűlő 10. szám alatti lakos

 

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):

           Imrő Helga (Pécs, 1976.02.12. an: Arató Ilona) 7630 Pécs, Nagykozári út.1/4/A. szám alatti lakos.

 

           Szűcs Ibolya (Pécs, 1979.11.18. an. Palóczi Ibolya) 7626 Pécs, Lánc utca 16. Fsz. 2a.

 

           A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

 

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

 

           A kuratóriumi tagság megszűnik:

-         a tag halálával,

-         lemondásával,

-         a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

-         a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

          

11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

 

11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

11.5./     A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

 

11.6./  A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

11.7./  A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

 

12.      Összeférhetetlenségi szabályok:

 

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

                          A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

 

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

13.     Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén (Ptk. 3:394. §)

 

Az alapító halála esetére – illetőleg arra az estere, ha alapítói jogait más okból véglegesen nem gyakorolja - az alapítói jogok gyakorlására Virág Lászlót (Pécs 1974/10/06 an. Gerlach Mária – 7766 Újpetre, Kossuth utca 159.) jelöli ki. 

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Pécs, 2016. december 5.

 

 

Golobics Kornél

alapító

 

__________________________________________________________

 

Borsóház Alapítvány bejegyző végzés

 

Borsóház Alapítvány bejegyzési végzés:

 

A bíróság a dr. Monori Tamás ügyvéd (7621 Pécs, Jókai utca 25.) által képviselt Borsóház - Pécs a Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány kérelmező nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban meghozta a következő

 

v é g z é s t :

A bíróság elrendeli a fenti alapítvány nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal: Nyilvántartási száma: 1837.

Elnevezése: Borsóház - Pécs a Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány.

Rövidített neve: Borsóház - Pécs Alapítvány. Székhelye: 7633 Pécs, Endresz György utca 2/B.

Alapító okirat kelte: 2016. december 5.

Típusa: alapítvány

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt.

Alapító: Golobics Kornél, 7625 Pécs, Tettye dűlő 10.

 

Az alapítvány célja:

Az alapítvány alapvető célja a sérült, illetve fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek életminőségének, testi és mentális állapotának javítása (habilitáció/rehabilitáció), családjaik segítése, minél teljesebb társadalmi beilleszkedésük, társadalmi részvételük, egyenjogúságuk érvényesítésének elősegítése.

 

Cél szerinti besorolása: szociális tevékenység.

 

A vagyonfelhasználás módja:

Egyedi  kérelmek  alapján  a  támogatásokról  elfogadott  pénzügyi  terv  és  határozat alapján a kuratórium dönt.

 

A vagyonfelhasználás mértéke:

Az alapítvány mindenkori teljes vagyona felhasználható.

 

Az alapítvány képviselője:

Spohn Kinga kuratóriumi elnök, anyja neve: Földvári Irén, 7625 Pécs, Tettye dűlő 10.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

A képviseleti jog terjedelme: általános.

A megbízás időtartama: határozatlan.

 

A kuratórium tagjai:

Spohn Kinga kuratóriumi elnök, anyja neve: Földvári Irén, 7625 Pécs, Tettye dűlő 10.

A megbízás időtartama: határozatlan.

 

Imrő Helga kuratóriumi tag, anyja neve: Arató Ilona, 7630 Pécs, Nagykozári út 1. IV. emelet A.

A megbízás időtartama: határozatlan.

 

Szűcs Ibolya kuratóriumi tag, anyja neve: Palóczi Ibolya, 7626 Pécs, Lánc utca 16. fszt. 2.

A megbízás időtartama: határozatlan.

 

Az alapítói jogok gyakorlója: Virág László.

A kijelölés feltétele: Az alapító halála, vagy ha alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja.

A kijelölés időpontja: 2016. december 5. Lakóhelye: 7766 Újpetre, Kossuth Lajos utca 159. Anyja neve: Gerlach Mária.

 

A végzés ellen a kézbesítést követő 15 nap alatt a Pécsi Törvényszéknél írásban, három példányban benyújtható fellebbezésnek van helye  a Pécsi Ítélőtáblához címezve. A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező.

 

I n d o k o l á s :

 

A kérelmező 2016. december 28. napján nyilvántartásba vétel iránti kérelmet terjesztett elő a bíróságra, beadványához csatolta a jogszabályban előírt mellékleteket.

 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapos.

 

Az alapítvány a tartós célnak megfelel, a cél megvalósításához, illetve működésének megkezdéséhez szükséges vagyonnal rendelkezik.

 

Az alapítvány létesítő okirata megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:388.3:404. § rendelkezéseinek. Az alapító okirat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően nyert kibocsátást az alapító részéről.

 

Mindezekre tekintettel a bíróság az  Ectv. 13. § (1)-(2) bekezdés szerinti rendelkezésére figyelemmel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 1. § (1) bekezdése szerint, a 30. § (1) bekezdése és a 34.§ (4) bekezdése alapján a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről határozott.

 

A fellebbezési jog a Cnytv. 5. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 233. § (1) bekezdésén, míg a kötelező jogi képviseletről szóló tájékoztatás a Pp. 73/B. § a) pontján alapul.

 

 

Pécs, 2017. január 5.

  

Dr. Eiter Sándor s.k. bírósági titkár

 

 

 

Borsóház-Pécs Nemzetközi Intenzív Terápiás Központ

TÁMOGATÁS